فرشید قاسمی

کارشناسان متخصص ستاره امید و پشتیبانی عالی شرکت مهمترین نقش در ثبت اختراعم بود و نهایت تشکر را از کلیه عوامل شرکت مخصوصا آقای مهندس فضلی دارم.i