شرکت چیست؟

شرکت چیست؟

شرکت به معنای شریک شدن ، انباز گشتن ، همدست شدن در کاری است . انواع شرکت به دو نوع تجاری و مدنی می باشد . موادی از قانون مدنی به شرکت های مدنی اختصاص داده شده است منظور از شرکت مدنی ، عقود مضاربه ، مساقات … می باشد . قانون تجارت درباره شرکت های تجارتی تعریف دقیقی ارائه نداده است و در این باره هفت نوع شرکت تجارتی را پیش بینی کرده است . امروزه با ایجاد سامانه ی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری افراد می توانند اقدامات مورد نیاز برای ثبت شرکت را خودشان انجام دهند اما برای اقدامات مربوطه نیاز به بررسی دقیق و اطلاعات کافی در این زمینه دارند . به همین دلیل در این مقاله به بررسی مفهوم شرکت و انواع شرکت می پردازیم .

 

تعریف شرکت

برای پاسخ به این سوال که شرکت چیست ؟ باید گفت شرکت به معنای شریک شدن در کاری است . تعریف شرکت در اصطلاح حقوقی اجتماع تعدادی از افراد است که فعالیت خاصی را اعم از تجاری ، فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند . انواع شرکت به دو بخش شرکت های مدنی و تجاری تقسیم می شوند که در ذیل به اختصار تشریح کرده ایم .
تفاوت های عمده و اساسی بین این دو شرکت عبارتند از :
1 –شرکت تجاری حتما باید ثبت شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است ، اقامتگاه و تابعیت مجزا دارد و برای اهداف بازرگانی و تجاری به وجود می آیند و انحلال آن از اراده جمعی شرکا انجام می شود ، ورشکستگی به تاجر و شرکت های تجاری تعلق دارد .
2- شرکت مدنی نیازی به ثبت در مرجع ثبت شرکت ندارد ، دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی باشد و نیازی به تعیین اقامتگاه و تابعیت ندارد . انحلال شرکت مدنی با تقاضای افراز و تقسیم اموال هر یک از شرکا صورت می گیرد و عنوان ورشکستگی درمورد شرکت مدنی صادق نمی باشد بلکه با از دادن سرمایه و داشتن بدهی طلبکاران مشمول عسر و حرج می شوند .

شرکت مدنی

طبق ماده 571 قانون مدنی ، شرکت مدنی این گونه تعریف شده است : ” شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه ” .
در واقع شرکت مدنی این معنا می باشد که چند مالک در یک شی واحد شریک هستند و امور را به صورت مشارکتی اداره می کنند ، شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی می باشد . موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری است و همواره در تقسیم سود و زیان به نسبت سهم شان شریک می باشد . مثلا : عقد مضاربه ، عقد مساقات ، عقد مزارعه

 

شرکت تجاری

قانون تجارت تعریفی از شرکت تجاری ارائه نداده است ولی می توان گفت شرکت تجاری اجتماع اشخاصی است که برای کسب سود فعالیت خاصی را انجام می دهند و برطبق قوانین مندرج در قانون تجارت تشکیل شده اند ، سود و منفعت حاصله به نسبت مقرر در اساسنامه بین شرکا تقسیم می گردد . لازم به ذکر است شرکت ها از زمان ثبت در سامانه ثبت شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل می شوند . بر طبق ماده 20 قانون تجارت ” شرکت های تجارتی بر هفت قسم است :
1- شرکت سهامی .  2 – شرکت با مسئولیت محدود . 3 – شرکت تضامنی . 4 – شرکت مختلط سهامی . 5 – شرکت مختلط غیر سهامی 6 – شرکت نسبی . 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف .