اختراع

اختراع

اختراع

اختراع

1- شرایط اختراع پذیری عبارت است از: - جدید بودن در دنیا (Novelty) - داشتن گام ابتکاری (Inventive Step) - داشتن کاربرد صنعتی (Industrial Applicability)
همچنین در اظهارنامه اختراع باید موارد زیر رعایت شود: - افشای موثر - وحدت اختراع2- مواردی که به عنوان اختراع قابل ثبت است: - وسایل مکانیکی و کالاهای ساخته شده - فرآیندهای رسیدن به محصول - ترکیبات شیمیایی نرم افزارها در صورت ترکیب با تجهیزات فنی - تکمیل و بهبود اختراعات قبلی


3- متقاضی باید قبل از افشای عمومی اختراع خود اقدام به ثبت اظهارنامه نماید اما برخی کشورها مدت زمان محدودی را در نظر می گیرند که افشای اختراع توسط مخترع به عنوان دانش پیشین بر علیه اظهارنامه اش استفاده نمی شود. این بازه در ایران 6 ماه می باشد.


4- منظور از دانش پیشین کلیه اطلاعات فنی و علمی موجود قبل از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع است که می تواند به صورت اختراع، انتشارات فنی و علمی، کنفرانس، مقاله، بروشور، محصولات و تجهیزات موجود در بازار و ... باشد.


5-مطابق ماده6 قانون ثبت اختراعات: اظهارنامه ثبت اختراع كه به اداره مالكيت صنعتي داده مي‌شود، بايد موضوعي را كه حمايت از آن درخواست مي‌شود، تعيين كرده‌ و به فارسي تنظيم شود، داراي تاريخ و امضاء بوده و خواسته‌، توصيف، ادعا، خلاصه‌اي از توصيف اختراع و درصورت لزوم نقشه‌هاي مربوطه را دربرداشته باشد.


6- توصیف اختراع شامل 9 بند است که بند اول آن عنوان اختراع می باشد؛ موارد زیر در عنوان استفاده نمی شود: - علائم تجاری (مخفف نام شرکت، نام تجاری محصول یا نام مخترع) - کلمات فاقد معنای دقیق (مثل چند منظوره) - کلمات طراحی و ساخت - کلمات کیفی مثل "بهتر" یا "جدید"


7- بند دوم توصیف اختراع، زمینه فنی اختراع است؛ زمینه فنی اختراع موضوع اصلی و قلمرو فنی مرتبط با اختراع را مشخص می نماید. "برای بیان زمینه فنی اختراع از یک جمله کامل استفاده نمایید"


8- بند سوم توصیف اختراع، بیان مشکل فنی است؛ مخترع بایستی مشکلی که قبل از اختراع در زمینه فنی مرتبط وجود داشته و این اختراع قصد حل کردن آن مشکل را دارد تبیین نماید. طبیعتا هدف از اختراع رفع این مشکل فنی می باشد.


9- چهارم توصیف اختراع، ذکر دانش پیشین است که اشاره به بیان نزدیک ترین سوابق موجود شامل اسناد اختراع و همینطور غیر اختراع (مثل مقالات علمی، کنفرانس ها، پایان نامه ها و غیره) دارد


10- بند پنجم توصیف اختراع، ذکر راه حل فنی و بیان شرح دقیق اختراع است؛ در این بند مخترع باید به صورت کامل اختراع خود را افشاء نماید. توجه داشته باشید تنها ادعاهایی مورد تایید قرار خواهند گرفت که توسط توصیف اختراع پشتیبانی شوند. در توصیف اختراع به شماره ی متناظر از نقشه های فنی برای قطعه ای که آن را توصیف می کنید در داخل پرانتز اشاره نمایید.


11- بند ششم توصیف اختراع، توضیح اشکال و نقشه های اختراع است؛ در این قسمت باید به اختصار شکل ها یا نقشه های فنی ارائه شده را توضیح دهید.


12- بند هفتم توصیف اختراع، بیان مزایای اختراع نسبت به دانش پیشین است؛ که مزایای اختراع نسبت به تکنولوژی های قبلی ذکر می شود.


13- بند هشتم توصیف اختراع، ذکر یک روش اجرایی اختراع است؛ در واقع اشاره به نحوه و روش به کارگیری اختراع دارد. به عبارتی یک مورد عملی استفاده اختراع توضیح داده می شود.


14-بند نهم توصیف اختراع، اشاره به کاربرد صنعتی اختراع دارد؛ در این بند صنایعی که کاربرد اختراع مربوط به آن حوزه می شود و چگونگی کاربرد اختراع ذکر می شود.


15- ادعاهای نوشته شده در یک ادعانامه اختراع، به دو دسته کلی ادعاهای مستقل و ادعاهای وابسته تقسیم می شوند و معمولا در ادعانامه ها، تعداد ادعاهای مستقل کمتر از ادعاهای وابسته است. در بیشتر موارد اختراعات تنها مشتمل بر یک یا دو ادعای مستقل می‌باشند.


16- ادعای مستقل ادعایی است که به سایر ادعاها وابستگی نداشته و به تنهایی و به وضوح ویژگی های فنی اصلی اختراع را در خود جای داده باشد. همیشه اولین ادعا قطعا یک ادعای مستقل بوده و این ادعا بیشترین دامنه حمایت از اختراع را طلب می‌کند، بدین معنی که عموما طولانی‌تر از ادعاهای دیگر است و به گونه‌ای به تکنیکهای اصلی کار اشاره کرده و اغلب اجزاء موثر (زمانی که اختراع فرآورده است) یا مراحل اصلی اختراع (زمانی که اخترع فرآیند است) در آن بیان می‌شوند


17- علاوه بر ادعای مستقل، هر ادعای دیگری که به بیان سایر ویژگیهای فنی اختراع بپردازد و یا جزئیات فنی موارد ذکر شده در ادعای مستقل یا ادعاهای وابسته دیگر را تشریح کند، در زمره ادعاهای وابسته به حساب می آید. معمولا این ادعاها با ارجاع به سایر ادعاها شروع می شوند. ادعای وابسته ممکن است به ادعای مستقل، یک یا چند ادعای وابسته و یا همزمان به ادعای مستقل و وابسته ارجاع داده باشد. برای ارجاع از عبارت " مطابق ادعای شماره ... " استفاده می شود